شرح وظایف

1401/8/30 0:0

شرح وظایف گروه جوانی جمعیت و باروری سالم

 

1- برگزاری جلسات قرارگاه  جوانی جمعیت  بصورت ماهانه با حضور ریاست محترم دانشگاه و کلیه معاونتها

2-انجام پایش و نظارت مستمر بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ارسال گزارش های دوره ای مستند بر اساس فرم های ارسالی به وزارت بهداشت

3-بستر سازی مناسب جهت فرهنگ سازی در راستای  افزایش جمعیت در نظام بهداشتی ، به منظور تغییر رویکرد ها ،  با تکیه بر آموزش کلیه مدیران ،کارشناسان بهداشتی به ویژه بهورزان و مراقبین سلامت

4-برگزاری جلسات و کمیته های درون بخشی و برون بخشی مرتبط با  صیانت از جمعیت

5-ارتقای آموزشهای هنگام ازدواج ۶ ساعته درراستای تحکیم بنیان خانواده

6-تهیه برنامه عملیاتی جوانی جمعیت و باروری سالم بصورت سالانه
 7-برنامه ریزی جهت افزایش نرخ باروری کلی در زنان
8-پایش و نظارت اجرای دستورعمل های برنامه در راستای ارتقای نرخ باروری کلی

9-افزایش آگاهی جامعه درباره اهمیت فرزند آوری ، اجتناب ازتک فرزندی، پیشگیری از سقط های جنایی ، تشخیص و درمان ناباروری

10-پایش و ارزیابی برنامه های اجرایي مراکز و گزارش نارسائي ها و تنگناها همراه با پيشنهاد راه حل هاي مناسب  براي بهبود روش هاي اجرايي و ارائه پسخوراند به سطوح بالاتر 


تاریخ بروز رسانی:   30 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >